Aydınlatma Metni - Xanadu Resort Belek

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Belek Mahallesi Turizm (Çamlık) Cad. No:14/1 Serik Antalya /TÜRKİYE adresinde mukim Serenat Otel İşletmeciliği Turizm Ticaret A.Ş (“Şirket” veya “Serenat”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıkladığımız kapsamda işlemekteyiz.

Daha detaylı bilgi için Serenat Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na bakabilirsiniz.


 

1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

Serenat olarak, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz:

 

· Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, pasaport numaranız, medeni haliniz, kimlik belgesinde veya ehliyet fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz;

· İkamet bilgisi ve adres bilgisi ve konum bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz;

· E-posta, telefon numarası, cep telefonu numarası dahil iletişim bilgileriniz;

· Banka hesap numarası, IBAN numarası, borç bilgisi, avans tutarı talebi ve bilgisi, maaş bilgileri ve yasal kesinti tutar bilgisi dahil finansal bilgileriniz;

· Eşiniz ve çocuklarınızın adı, soyadı dahil aile üyeleri bilgileriniz;

· İcra bilgisi dahil hukuki işlem bilgileriniz;

· Dernek ve vakıf üyeliklerinize dair bilgileriniz;

· Şirket bünyesinde meydana gelen olaylara dair tutanaklarda yer alan olay tespiti bilgileriniz;

· Çalışan adayları yahut tedarikçi çalışanlarının, özel ruhsat yahut lisans gerektiren işlerde, ruhsat ve linsans numaraları gibi mesleki bilgileriniz;

· Fatura, senet, çek bilgileri, üyelik, müşteri talep ve şikayet bilgileri, kullanılan/alınan ürün/hizmet bilgisi gibi müşteri işlem bilgileriniz;

· Geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz ve anket sonuçları dahil pazarlama bilgileriniz;

· IP adresi ve erişim kayıtları bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;

· Adli sicil kaydı bilgisi dahil ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz;

· Kan grubu bilgisi, sağlık raporunda belirtilen bilgiler, alerjen madde bilgisi, engellilik durum bilgileri dahil sağlık bilgileriniz;

· Dini aidiyetiniz ve felsefi inanışlarınız gibi dini ve felsefi bilgileriniz.

· CCTV dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız;

· CV’niz ve diploma bilgileriniz dahil mesleki deneyim bilgileriniz;

· Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları dahil özlük bilgileriniz.

 

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işleyeceğiz:

 

· Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerimizin yürütülmesi,

· Ürün ve/veya hizmet satın alım süreçlerimizin yürütülmesi,

· Müşteri ilişkileri süreçlerimizin yürütülmesi

· Müşteri iade ve değişim talebi süreçlerimizin yönetilmesi,

· Müşteri talep ve şikayetlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiği takdirde iletişime geçilmesi,

· Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

· İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,

· Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlere e-posta, mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi,
 

· İletişim süreçlerimizin planlanması ve icra edilmesi,
 

· İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz),

 

· Pazarlama faaliyetlerimizin ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerimizin yürütülmesi,

· İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,

· Tedarikçi, iş ortağı ve diğer üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelere uygun olarak faaliyetlerimizin yürütülmesi ve yükümlülüklerimizin ifa edilmesi,

· Tedarikçilere yönelik performans yönetimi süreçlerimizin yürütülmesi,

· Hizmet, bakım, onarım, denetleme işlerimizin yürütülmesi,

· Tamir ve bakımı süreçlerimizin yürütülmesi,

· Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,

· Şirket tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması,

· Gerektiği hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,

· Bağımsız denetimlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve sürecin yönetilmesi,

· Şirketimize karşı yöneltilen hukuk işlerinin takibinin yapılması,

· Bina ve tesislerimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarımızın oluşturulması ve takibinin sağlanması,

· Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

· Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi.

 

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz

Serenat olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kanallar üzerinden toplamaktayız:

 

· E-posta, SMS, kartvizitler,

· Telefon, Faks,

· CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),

· Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri,

· Fiziki form,

· İnternet sitemiz,

· Posta, kargo, kurye,

· Yüz yüze görüşmeler,

· Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.
 

4. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlemekteyiz.

 

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, topluluk şirketlerimiz, şirket temsilcileri, vekilleri ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabilmekteyiz.

 

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili Kişi olarak, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurularınız, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır.

Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.